کارآموزی وکالت 32 صفحه

کارآموزی وکالت,گزارش کارآموزی وکالت|50334448|nor
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان کارآموزی وکالت 32 صفحه آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد کلاسه پرونده :4390/81 شاکی : حسن متشاکی : اصغر موضوع: صدور چک بلامحل موضوع داده 7و3 شماره پرونده آموزش : 1 گردشکار: شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000 ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت...